วิธีการอ่านงบดุลเพื่อเทรดหุ้น

วิธีการอ่านงบดุลเพื่อเทรดหุ้น

อัปเดทแล้ว • 2021-12-01

หากคุณได้ลงทุนในหุ้นบางตัวแล้วหรือต้องการที่จะลงทุนในหุ้นสักตัว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการอ่านงบดุล หลังจากที่คุณมีทักษะนี้แล้ว คุณก็จะสามารถลงทุนในหุ้นได้ โดยที่ไม่ใช่การลงทุนแบบใช้สัญชาตญาณ แต่เป็นการลงทุนอย่างมืออาชีพ คุณจะได้รู้วิธีค้นหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและคาดการณ์ศักยภาพของบริษัทได้

งบดุลและงบการเงินอื่นๆ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงงบดุลกัน แต่ขอให้ทราบไว้ว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในสามงบการเงินหลักๆ เท่านั้น ซึ่งงบการเงินหลักอื่นๆ ได้แก่ งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด นั่นเอง ทั้งหมดนี้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง

งบดุลทำงานอย่างไร

งบดุลนั้นบอกได้ทุกอย่าง มันสามารถบอกคุณได้ว่าบริษัทมีเงินเพียงพอที่จะลงทุนในการพัฒนาและเติบโตต่อไปหรือว่าบริษัทมีหนี้เยอะมากแค่ไหน โดยรวมแล้ว งบดุลเป็นบันทึกทางการเงินที่เปิดเผยสินทรัพย์ของบริษัท (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) และหนี้สิน (สิ่งที่เป็นหนี้ผู้อื่น) มันถูกเรียกว่า งบดุล เนื่องจากแต่ละด้านต้องเท่ากัน สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สินทรัพย์ใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อชำระหนี้นั้นเป็นของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่สำคัญของงบดุล

สินทรัพย์

โดยปกติ คุณจะเห็นสินทรัพย์ที่จุดเริ่มต้นของงบดุล ปกติแล้วสินทรัพย์นั้นจะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ความแตกต่างของสองอย่างนี้คืออะไร? สินทรัพย์หมุนเวียนสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือเป็นสินทรัพย์ระยะยาวที่อาจใช้เวลานานกว่านั้นในการที่จะพิจารณามูลค่าเต็ม ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์หมุนเวียนอาจประกอบด้วยลูกหนี้การค้า (เงินที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระ) สินค้าคงเหลือ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมักจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิบัตร

หนี้สิน

หนี้สินมักจะถูกจัดวางไว้หลังสินทรัพย์ในงบดุล เช่นเดียวกับสินทรัพย์ หนี้สินก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยใช้ตรรกะเดียวกัน ตัวอย่างของหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ ค่าเช่า ภาษี และค่าจ้าง ในขณะที่หนี้สินระยะยาว ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวและสัญญาเช่าซื้อทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นคือมูลค่าที่เหลือหลังจากหักหนี้สินออกจากสินทรัพย์แล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นมักจะรวมการถือหุ้นในบริษัทและกำไรสะสม (รายได้ที่เหลือหลังจากที่บริษัทจ่ายเงินปันผล)

คุณจะหาอ่านงบดุลได้ที่ไหน?

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และเว็บไซต์ EDGAR มีข้อมูลงบดุลทุกประเภท คุณสามารถค้นหาบริษัทที่คุณสนใจได้เลย

  1.png

2. เปิดรายงานประจำปี 10-K

  2.png

3. ค้นหาส่วนที่เรียกว่า 'งบการเงินรวม'

  33.png

คุณควรจะเห็นสิ่งที่คล้ายกับภาพด้านล่าง

3.png

ที่มา: www.sec.gov

วิธีการอ่านงบดุล

งวดงบดุลของบริษัท (โดยปกติคือหนึ่งปี) จะเรียงติดกันเป็นแนวตั้ง โดยการเรียงในรูปแบบนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสามารถทำการประเมินสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ตัวอย่างเช่น งบดุลที่แข็งแกร่งของ Netflix ในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีสินทรัพย์ 39.28 ล้านดอลลาร์ ในปี 2019 สินทรัพย์ถูกบันทึกไว้ที่ 33.98 ล้านดอลลาร์ และในช่วงเวลานั้นพวกเขาได้รับสินทรัพย์เพิ่มมา 5 ล้านดอลลาร์

4.png

Netflix มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็น 28.2 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มจากในปี 2019 ที่มีหนี้สินอยู่ 26.4 ล้านดอลลาร์

5.png

หลังจากการวิเคราะห์สั้นๆ นี้ นักลงทุนจะเห็นว่า Netflix มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 9.76 ล้านดอลลาร์ และหนี้สินหมุนเวียนรวม 7.8 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นบริษัทจึงมีเงินมากพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้นได้

หากเราหารสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยหนี้สินหมุนเวียน เราจะได้อัตราส่วนทุนหมุนเวียน การวัดผลนี้จะทดสอบระดับความเสี่ยงทางการเงินในระยะสั้น Netflix มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 1.25 บางบริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่สูงบ้างและต่ำบ้างขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางการเงิน โดยทั่วไปแล้ว บริษัทที่มีสินทรัพย์และหนี้สินควรมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่สูงกว่า 1 เพื่อให้อยู่ในสถานะทรงตัว

อัตราส่วนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว: (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เงินทุนหมุนเวียน: สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน

มูลค่าสุทธิ: สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม

ผลประกอบการจะพอดีกับงบดุลได้อย่างไร?

คุณอาจสังเกตเห็น "กำไรสะสม" ตรงส่วนของทุนที่ด้านล่างของงบดุล ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรตรวจสอบ เมื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้รับเงินทุน ก็สามารถเลือกที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล หรือเก็บรายได้เหล่านี้ไว้เพื่อนำกลับมาลงทุนในธุรกิจของบริษัท ดังนั้น กำไรสะสมจึงเป็นกำไรในอดีต ลบด้วยเงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปในอดีต

งบดุลที่อ่อนแอ

หากต้องการทราบว่าบริษัทมีงบดุลที่อ่อนแอ คุณจะต้องมองหาปัญหาต่างๆ เมื่อบริษัทประสบปัญหา โดยทั่วไปงบดุลจะเปิดเผยปัญหาบางอย่างให้เราได้ทราบ ซึ่งบางส่วนนั้นแสดงจะให้เห็นดังข้อมูลที่แสดงด้านล่าง

 • กำไรสะสมติดลบหรือขาดดุล

กำไรสะสมแสดงจำนวนเงินที่บริษัทได้รับลบด้วยเงินปันผล เรียกอีกอย่างว่ากำไรส่วนเกินเนื่องจากเป็นทุนสำรองซึ่งบริษัทสามารถใช้เพื่อการลงทุนกลับเข้าสู่ธุรกิจใหม่อีกครั้งได้ ตัวอย่างเช่น Netflix มีกำไรสะสมที่เป็นบวก

6.png

 • เงินทุนติดลบ

หากกำไรสะสมขาดดุลเกินจำนวนทุนที่บริษัทมีแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดี

 • อัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่ำ

หากเราหารสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยหนี้สินหมุนเวียน เราจะได้อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ถ้าต่ำกว่า 1 ก็ถือว่าต่ำ

งบดุลที่แข็งแกร่ง

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่สูงเป็นเพียงสัญญาณที่ดีของงบดุลที่แข็งแกร่ง ด้านล่างนี้คืออัตราส่วนที่โดดเด่นอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณว่างบดุลนั้นดี

 • เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น

ไม่มีสิ่งอื่นใดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงบริษัทที่แข็งแกร่งได้มากไปกว่าเงินสดและการลงทุนระยะสั้น สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองสำหรับหนี้สินหมุนเวียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้

 • หนี้สินระยะยาวต่ำ

การจำนองเป็นหนึ่งในฝันร้ายที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ และพวกเขาต้องการชำระให้หมดโดยเร็วที่สุด บริษัทก็ไม่ต่างกัน หนี้ระยะยาวคือเงินที่บริษัทกู้ยืมมาและต้องจ่ายคืนภายในเวลามากกว่าหนึ่งปี บางครั้งช่วงเวลานั้นอาจยาวนานถึง 30 ปี!

บริษัทที่มีหนี้สินระยะยาวต่ำหรือเป็นศูนย์อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำการลงทุน ตัวอย่างเช่น PayPal และ Facebook

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

"สิ่งที่จับต้องไม่ได้" แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่มีร่างกายทางกายภาพอย่างทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปแล้ว สินทรัพย์เหล่านี้ไม่ต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากการพัฒนาครั้งแรก อย่างไรก็ตาม โอกาสในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์เหล่านั้นมีอยู่มากทีเดียว! ตัวอย่างที่ดีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ชื่อตราสินค้า เช่น Coca-Cola หรือโลโก้ เช่น Ralph Lauren พวกมันสามารถช่วยในการขายผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวของมันเองจากการที่ผู้คนจดจำแบรนด์เหล่านี้ได้

งบดุล 'งานระหว่างทำ'

บริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับการลงทุน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทเหล่านี้เป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างที่บางบริษัทที่เป็นบริษัท "น้องใหม่" ต่างๆ แสดงให้เห็น ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการสนับสนุนมันด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นักลงทุนที่ฉลาดจึงมองหาบริษัทที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงินของตน แล้วจะหาบริษัทแบบนั้นได้ยังไงล่ะ? ง่ายๆ! บริษัทเหล่านี้มีหนี้สินลดลงทุกปีและพอนานเข้าๆ ก็มีการสะสมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาเรียกงบดุลนี้ว่างบดุล "งานระหว่างทำ"

สรุป

หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณก็สามารถอ่านงบดุลได้ง่ายๆ และทราบได้ว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปหรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้!

ไม่รู้วิธีการเทรดหุ้นเหรอ? นี่คือขั้นตอนง่ายๆ

 1. ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลด "แอปฯ FBS Trader" หรือ "Metatrader 5" แล้ว FBS อนุญาตให้คุณเทรดหุ้นผ่านซอฟท์แวร์นี้เท่านั้น
 2. เปิด บัญชี FBS Trader หรือ บัญชี MT5 ที่อยู่ใน personal area ของคุณ
 3. เริ่มเทรดเลย!

คล้ายกัน

การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคืออะไรและมันทำงานอย่างไร?
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคืออะไรและมันทำงานอย่างไร?

การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคือการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อนำมาลงทุนเพิ่มเติม ฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมล่ะ? มาดูประโยชน์และความเสี่ยงหลักๆ กันว่ามีอะไรบ้าง!

ความสัมพันธ์ของคู่ Forex คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร?
ความสัมพันธ์ของคู่ Forex คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร?

เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ ในตลาด Forex อ่านบทความนี้และตัดสินใจให้ดีว่าจะใช้มันหรือจะหลีกเลี่ยงมันในการซื้อขาย

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

  เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera